La Van Đăng

Ngành tuyển sinh: 
Họ tên: 

La Van Đăng

Email: 
dangsuki9752@gmail. com
Cho em hoi trường dai hoc giao thong van tai ngành ky thuật co khi co bao nhiêu ho so dang ki roi a....?

Trả lời

phongkhaothi

Vì các em đăng ký ở trên bộ, nên trường không có thông tin em nhé