Kỹ thuật cơ khí động lực

Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D01; D07