Đoàn tư vấn tuyển sinh của ĐH Giao thông vận tải trong buổi tư vấn hướng nghiệp tại THPT Thăng Long

Đoàn tư vấn tuyển sinh của ĐH Giao thông vận tải trong buổi tư vấn hướng nghiệp tại THPT Thăng Long