Các hình ảnh giới thiệu ngành nghề của các Khoa trường đại học Giao thông Vận tải

Các hình ảnh giới thiệu ngành nghề của các Khoa trường đại học Giao thông Vận tải

Ngành Kĩ thuật cơ khí:

https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/videos/235841120255853/

Ngành Công nghệ thông tin:

https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/videos/225572021282763/

Ngành Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông:

https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/videos/222590484914250/

Ngành Kĩ thuật xây dựng:

https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/videos/226653137841318/

Chương trình tiên tiến và chất lượng cao (Khoa Đào tạo quốc tế):

https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/videos/226657224507576/

Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông:

https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/videos/241920879647877/

Ngành Kỹ thuật điện, điện tử:

https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/videos/241920879647877/

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá:

https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/videos/241920879647877/

Ngành Công nghệ kĩ thuật giao thông:

https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/videos/223540521485913/

Ngành Kỹ thuật môi trường:

https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/videos/223540521485913/

Ngành Kế toán:

https://youtu.be/2LfbLc-dPQM

Ngành Khai thác vận tải:

https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/videos/225989867907645/

Ngành Kinh tế:

https://www.youtube.com/watch?v=6-cPEP78jD4

Ngành Kinh tế vận tải:

https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/videos/230950670744898/

Ngành Kinh tế xây dựng:

https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/videos/223508411489124/

Ngành Quản trị kinh doanh:

https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/videos/225568327949799/