Trường Đại học Giao thông vận tải trong chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại trường THPT Đa Phúc

Trường Đại học Giao thông vận tải trong chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại trường THPT Đa Phúc