HƯỚNG DẪN TÍNH ĐIỂM ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN BẰNG HÌNH XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT